Chcemy, by Dom Wytchnienia służył ludziom, których dotknęła ciężka choroba lub którzy towarzyszą w chorobie bliskiej osobie (zwłaszcza dziecku). Chcemy stworzyć miejsce bezpiecznego odpoczynku, w którym - w przerwach w leczeniu lub w momentach remisji - osoby takie będą korzystały z pozamedycznego wsparcia psychologicznego, duchowego i edukacyjnego.

Osoby potrzebujące takiej pomocy będą mogły przebywać w ośrodku na parotygodniowych turnusach lub w czasie weekendów, w zdrowym otoczeniu, w ZDROWYCH BUDYNKACH (budownictwo naturalne), w okolicy z dobrym mikroklimatem, w otoczeniu lasów iglastych stymulującym układ immunologiczny. Kontakt z naturą będzie zmniejszał objawy stresu powodowane chorobą – co ma istotny wpływ na wynik leczenia. Pobyty w ośrodku będą uzupełnieniem leczenia poprzez wiele prozdrowotnych oddziaływań.

Dodatkową wartością funkcjonowania tego miejsca będzie dawanie przestrzeni dla wolontariatu oraz wsparcie osób w kryzysie (pomoc duchowa i terapeutyczna kierowana do osób przeżywającym trudności o podłożu psychologicznym, duchowym czy emocjonalnym – w tym także do osób bezdomnych, uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem).

Istotnym elementem ośrodka będą OGRODY, których właściwa aranżacja zapewni pełnienie wielu istotnych funkcji (terapeutycznej, użytkowej, estetycznej, prozdrowotnej, miejsca pracy itd.). Przewiduje się również chów zwierząt, które wykorzystywane będą do celów terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Zarówno budynki, jak i część ogrodniczo-hodowlana służyć będą głównej działalności ośrodka, która bliska będzie funkcjonującym na świecie FARMOM SPOŁECZNYM.

Celem pobytu osoby chorej i jej rodziny w takim miejscu byłoby zadbanie o kondycję fizyczną, psychiczną i duchową oraz relację małżeńską (gdyż wszystkie te obszary choroba wystawia na próbę). Cel ów wydaje się szczególnie ważny wobec diagnozowanego powszechnego kryzysu rodziny. Niewątpliwie samo pojawienie się dziecka w rodzinie nosi znamiona sytuacji kryzysowej – zapewne poświadczy to każdy rodzic. O ileż głębszy jest to kryzys, gdy dziecko okazuje się chore. Dlatego za niezwykle ważną uznajemy systemową pomoc rodzinie w takiej sytuacji.

Istotna dla osób przebywających w ośrodku będzie też rola informacyjna (gdzie i jakiej pomocy szukać dla siebie i dla chorego członka rodziny), czy edukacyjna (żywienie osoby chorej, dbanie o siebie itd.). Niemniej ważne jest zapewnienie poczucia wspólnoty, której członkowie z racji podobnych przeżyć mogą się nawzajem wspierać w naturalnych, nieformalnych sytuacjach.

Osobom przebywającym w Domu Wytchnienia chcemy również umożliwić wyżywienie w oparciu  o zdrową, zbilansowaną dietę antynowotworową dostarczając produkty częściowo z własnej uprawy (ogród warzywno-owocowy). Zdrowieniu sprzyjać będzie też kontakt z przyrodą oraz specjalne miejsca przeznaczone na wyciszenie i modlitwę (kaplica, biblioteka, ogród, oranżeria).

Przewidujemy w ośrodku także działania resocjalizacyjne i włączające społecznie kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem (praca w ogrodzie, zaangażowanie w pomoc chorym). Ich praca byłaby zapleczem dla planowanego w gospodarstwie chowu zwierząt, stanowiącego atrakcję dla dzieci, narzędzie zooterapii (konie, alpaki) i dodatkowe źródło produktów spożywczych (kury, króliki, kozy).

Poprzez unikalną architekturę i wielofunkcyjny ogród ośrodek będzie też pełnić rolę miejsca prezentującego modelowe rozwiązania ekologicznego budownictwa, upraw opartych o zasady permakultury czy popularyzującego metody redukcji niskiej emisji („czysta” energia).